Nabídka

 
Všeobecná angličtina

Ve výuce se zabýváme anglickou gramatikou na všech úrovních od beginner až po upper-intermediate. Řešíme zde problémy a situace se kterými se setkáváme v běžném životě. Výuka se zaměřuje jak na gramatiku, poslechy a psaní, tak i na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Při výuce používáme mnoho autentických poslechových materiálů, videa, ale i hry, jenž procvičují různé gramatické jevy.

Angličtina pro děti

V současné době začíná vzrůstat zájem o výuku anglického jazyka zábavnou formou již u velmi malých dětí. Tato forma má u dětí (i u rodičů) poměrně velký úspěch. Děti se baví, hrají si a nenásilnou formou se učí základům cizího jazyka. Učí se slovíčka blízká jejich věku, dokáží reagovat na základní  fráze a povely. Děti mají velkou výhodu, a to, že se učí jazyku podobným stylem jako když byly maličké a učily se svůj rodný jazyk. Velmi dobře si vše pamatují a vytváří si tím silné základy pro budoucí studium cizího jazyka. Výuka v MŠ a na ZŠ pro první a druhé třídy trvá 45 min, děti se učí a zároveň si hrají. Vždy je připravena aktivita (kreslení, lepení, stříhání), pohyb i zpěv. Výuku provází hračky a motivační materiály (odměňovací samolepky). Více informací se dovíte na www stránkách zde

Příprava na maturitu a státní jazykovou zkoušku

Jedná se o intenzivní přípravu studentů středních škol a gymnázií na novou maturitu z anglického jazyka ze všech částí: didaktickou část, poslech i psaní. Kurzu se mohou účastnit studenti již od prvního ročníku a připravovat se na maturitu průběžně během celého jejich studia na střední škole či gymnáziu.

SJZ - Státní základní zkouška - State exam. Písemná část: test porozumění čteným textům (používání slovníků dovoleno), volný písemný projev na dané téma v délce asi 300 slov (používání slovníků dovoleno), test porozumění slyšenému (používání slovníků zakázáno), test gramatických a lexikálních struktur (používání slovníků zakázáno). Délka trvání písemné části zkoušky je 4 hodiny. Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z několika možností, test správně×chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další. Ústní část: kandidát musí prokázat schopnost srozumitelně se vyjadřovat, bohatou slovní zásobu ze všech oblastí každodenního života, schopnost správně používat gramatické struktury. Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje, a na základě podnětu (obrázek, krátký text).

Konverzace

Konverzace kombinovaná s poslechy, videem nebo hrami, s použitím konkrétních gramatických prvků. Naučíte se zde získat sebedůvěru v mluveném projevu a plynulé vyjadřování. Nově používáme interaktivní příběhy, kdy klient se sám stává tvůrcem děje. Vhodné jako doplněk studia či samostudia. Tento kurz rozšíří vaše konverzační a poslechové schopnosti a dovednosti.

Příprava ke Cambridge zkouškám

Cambridge zkoušky Zkoušky Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní a posuzují schopnosti kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Rozlišuje se pět úrovní náročnosti.

KET – Cambridge English: Key – level 1(A2). Základní zkouška, při které můžete zjistit vaše silné a slabé stránky v používání anglického jazyka. K dosažení této úrovně je potřeba asi 200 hodin studia.

PET – Cambridge English: Preliminary – level 2 (B1). Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení) asi na úrovni 2/3 znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

FCE – Cambridge English: First – level 3 (B2). Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a v průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

CAE – Cambridge English: Advanced – level 4 (C1). Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

CPE – Cambridge Enslish: Proficiency – level 5 (C2). Nejnáročnější zkouška. Vhodná pro velmi pokročilé uživatele angličtinu. Tuto zkoušku uznávají instituce vyššího vzdělání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají i mnozí zaměstnavatelé na celém světě. Složíte-li úspěšně tuto zkoušku, je to důkazem toho, že ovládáte používat angličtinu v jakékoli situaci na úrovni rodilého mluvčího.

Příprava ke Cambridge zkouškám pro děti

Cambridge English Young Learners

Cambridge English: Starters - je první ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke studiu angličtiny již od malička a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Začátečník

Pro koho je tato zkouška určena? Zkouška je určena pro děti ve věku sedmi až osmi let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné: pojmenovat barvy v angličtině, zodpovědět velmi jednoduché otázky o sobě a napsat krátké jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky.

Cambridge English: Movers - je druhou ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Základní = A1

Pro koho je tato zkouška určena? Zkouška je určena pro děti ve věku osmi až jedenácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné: porozumět jednoduchým pokynům v angličtině, vyplnit jednoduchý formulář a reagovat na otázky o sobě a odpovídat na otázky a sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména), která znají z dětských příběhů.

Cambridge English: Flyers - je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině.

Úroveň kvalifikace: Základní = A2

Pro koho je tato zkouška určena? Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám anličtiny). 

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné: vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky, napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině a klást otázky a používat minulý čas. Zkouška Cambridge English: Flyers test je ekvivalentem zkoušky Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Cambridge zkoušky z obchodní angličtiny

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Kandidáti, kteří chtějí složit tyto zkoušky, nepotřebují konkrétní obchodní znalosti, protože zkoušky hodnotí především schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Zkoušky jsou vhodné pro ty, kdo již pracují, a musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních společností v programu rozvoje svých zaměstnanců:

BEC Preliminary (B1). Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge level 1 (PET).

BEC Vantage (B2). Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby. Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge level 3 (FCE).

BEC Higher (C1). Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge level 4 (CAE).

Příprava na zkoušku IELTS

IELTS je mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. IELTS vyhodnocuje vaši schopnosti studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. IELTS společně administrují University of Cambridge ESOL Examinations, Britská rada a IDP Education Australia.

Příprava na zkoušku TOEFL

Jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language) patří ke standardním testům jazykových schopností vyžadovaných na zahraničních univerzitách. Smyslem testu je zhodnotit jazykové předpoklady uchazeče pro univerzitní studium.

Obchodní angličtina 

Je vhodná pro studenty s mírnou, střední či pokročilou znalostí anglického jazyka, kteří tento jazyk běžně používají například v zaměstnání a chtějí si prohloubit znalosti z firemního prostředí a okořenit je odbornou / kancelářskou angličtinou. Naučíte se zvládnout situace z běžného obchodního prostředí, seznámíte se s určitými modelovými situacemi (schůzky, telefonování, rezervace, atd.), jednání s klientem, cestování, prezentace, psaní obchodních dopisů, atd. Tento kurz je vhodný i pro ty, co chtějí zkusit některou z Cambridege BEC zkoušek.

Zkouška nanečisto

Přijďte se k nám před samotnou zkouškou přesvědčit, zda jste skutečně na ni připraveni a že Vaše peníze nevyletí takzvaně "komínem" - go up in smoke. Kdykoli v průběhu roku nám můžete zavolat, objednat si termín a my Vám připravíme kompletní zkoušku (PET, FCE, CAE, BEC Preliminary, BEC Vantage, State Exam, maturitu). Vy ji vyplníte (v rozmezí 4-5hodin) a dostanete ještě týž den opravenou. Cena je stejná pro všechny zkoušky - 380,- (včetně nakopírovaných materiálů, konzultace a opravy).